Tilbage til oversigt
Artikel

Tilsyn fra D-mærket foregår i tæt dialog med virksomheden

Onsdag d. 05. jan. 2022

D-mærket fører tilsyn med, om virksomheden lever op til og kan dokumentere de besvarelser, den har angivet i D-mærkets selvevalueringsværktøj. Når virksomheden har besvaret de tildelte kriterier og krav med et “ja”, kan den søge om tilsyn med henblik på at få tildelt D-mærket. Tilsyn fra D-mærket foregår i tæt dialog med virksomheden, og udføres altid af minimum to auditors. Det sikrer objektivitet og kvalitet.

D-mærket fører tilsyn med alle virksomheder og udvalgte kriterier (kontrolmål) og krav og er, som udgangspunkt, en dokumentkontrol. Læs videre og bliv klogere på, hvordan processen for tilsyn fra D-mærket foregår.  

Tilsyn er en proces
Tilsyn fra D-mærket er en proces og foregår i tæt dialog med den auditerede virksomhed. Undervejs vil de fleste virksomheder opleve at blive kontaktet i forbindelse med spørgsmål til dokumentationen – og virksomhederne har også selv mulighed for at tage kontakt ved behov.

Kompenserende kontroller
D-mærket giver virksomhederne mulighed for at angive kompenserende kontroller for kravpunkter. Kompenserende kontroller sættes i værk, når et kriterie kan opfyldes på en anden måde end kravet umiddelbart foreskriver.

For nogle virksomheder vil det ikke være muligt, fx pga. forretningsmodel, omkostninger eller teknik at efterleve alle D-mærkets krav, som de står skrevet. Det er her kompenserende kontroller kommer ind i billedet. Den kompenserende kontrol kan bestå af tekniske kontroller (eksempelvis et sikkerhedssystem) eller organisatoriske kontroller (procesesser eller procedurer) eller en kombination heraf. Det er op til virksomheden at identificere, hvad der giver mest mening i hver situation. 

Forberedelse til tilsynsprocessen
Virksomheden bør inden tilsynsprocessen have gjort sig overvejelser om, hvordan den kan dokumentere sin selvevaluering, da det vil lette virksomhedens ressourceforbrug. Når virksomheden har gennemført selvevalueringen og har ”ja” ved alle kriterier, er virksomheden klar til tilsyn og kontrol fra D-mærket. Hvis virksomheden påtænker at anvende en kompenserende kontrol, så skal der stadig svares ”ja” i spørgsmålet vedrørende kravet, men så skal det fremgå i ”interne noter”, at der argumenteres for anvendelse af en kompenserende kontrol og det skal fremgå i forbindelse med ansøgningen.

Opstart af tilsyn
Når en virksomhed anmoder om tilsyn, underskriver D-mærkets tro- og loveerklæring og betaler, vil virksomheden modtage en mail med et link til upload af dokumentation. Mailen vil også angive deadline for, hvornår dokumentationen skal være uploadet til D-mærket. Virksomheden får også en vejledning, en oversigt over de kriterier (kontrolmål) og krav, som D-mærket har valgt, at virksomheden skal dokumentere samt et skema, hvor virksomheden skal udfylde information om dokumentationen.

Virksomheden tilknyttes en Lead Auditor fra D-mærket, der vil være virksomhedens kontaktperson under tilsynet. Lead Auditoren vil kontakte virksomhedens kontaktperson pr. telefon eller e-mail for at sikre, at virksomheden får en så konstruktiv og smidig proces som muligt og at virksomheden har en let indgang, hvis der opstår spørgsmål eller behov for vejledning.

Kontrol af udvalgte kriterier og krav
D-mærkets dokumentkontrol betyder, at auditoren alene ud fra den uploadede dokumentation, skal kunne foretage inspektion af, om virksomheden lever op til D-mærkets krav.

I år ét dokumenterer virksomheden et retvisende øjebliksbillede af virksomhedens efterlevelse af D-mærkets krav – en såkaldt ”point in time”-kontrol. Virksomheden skal være i stand til at dokumentere alle krav, men ved tilsyn skal virksomheden kun uploade dokumentation for udvalgte krav.

I år to dokumenterer virksomheden, udover øjebliksbilledet, også sin efterlevelse af D-mærkets krav retrospektivt for det forløbende år (”over time”-kontrol). Det kan, for nogle virksomheder, medføre et let øget ressourceforbrug.

Virksomheden vil opleve, at den over tid, vil få efterprøvet og skal fremvise dokumentation for efterlevelse af alle relevante kriterier og kontrolmål, hvorfor kriterierne (kontrolmålene) og kravene varierer en smule fra år til år.

Tilsyns- og kontrolprocessen foregår ved, at auditoren søger at finde overensstemmelse mellem D-mærkets kriterier og virksomhedens dokumentation. Auditor søger altid auditbevis for, at et kriterie er opfyldt. Derfor skal virksomheden holde sig for øje, at hvis auditor ikke kan genfinde beviset for efterlevelse i virksomhedens dokumentation, anses kravet for ’ikke opfyldt’. 

D-mærkets gennemgang af dokumentation
Når dokumentationen er gennemgået kan D-mærkets auditors have spørgsmål. I så fald, vil D-mærkets Lead Auditor kontakte virksomheden, med henblik på en afklarende opfølgning. Hvis der på mødet mellem D-mærket og virksomheden aftales, at der skal uploades yderligere dokumentationen, aftales en ny deadline.

Herefter gennemgår D-mærkets auditors virksomhedens yderligere uploadede dokumentation og træffer, på baggrund af den samlede mængde dokumentation, beslutning om, hvorvidt D-mærket kan tildeles.

Dokumentation kan være mange ting
Når virksomheden skal dokumentere sin efterlevelse af kravene, kan det være godt, at virksomheden stiller sig selv dette spørgsmål: ”Ville jeg selv kunne forstå det ud fra denne dokumentation, hvis jeg ikke allerede vidste det?”

D-mærket udfører kontrol via dokumentgennemgang af virksomhedens praksis og procedurer, risikovurdering, kortlægninger, dokumentation for den gennemførte selvevaluering (egenkontrol) og eventuelle kompenserende kontroller. Dokumentation kan være mange ting, men vil ofte være en af nedenstående:

  • Skriftlige produkter, fx procedurer, politikker, vejledninger, medarbejderhåndbog
  • E-mails, dagsordener, referater
  • Udtræk fra systemer
  • Screendumps
  • Kontrakter, aftaler, kursusbeviser mv.
  • Virksomhedens redegørelse for forhold, som ikke er beskrevet andre steder
  • Et foto, som dokumenterer et forhold

Det er afgørende, at den uploadede dokumentation både dokumenterer efterlevelse af kravet, men også gør det på en måde, der gør det muligt at identificere for auditoren.

Tilbage til oversigt
Case

”Vi forventer, at D-mærket bliver en blåstempling af virksomheders it-sikkerhed”

Mandag d. 03. jan. 2022

Dubex A/S leverer serviceydelser inden for cyber- og informationssikkerhed. Derudover driver Dubex et danskbasereret, døgnbemandet Cyber Defence Center, som overvåger kunders sikkerhed, og hjælper dem med Incident Response og Forensics, hvis de bliver udsat for cyberangreb.

Dubex A/S er hjemmevant i certificeringer og har i over 10 år været ISO 27001-certificeret inden for informationssikkerhed i forbindelse med udvikling, levering og servicering af løsninger og ydelser indenfor it-sikkerhed. Dubex A/S er en af de første virksomheder, der har fået D-mærket, og selvom virksomheden allerede har stor erfaring med ISO 27001, så har alle certificeringsprocesser værdi og bringer noget nyt med sig. Og hos Dubex A/S var det særligt D-mærkets krav inden for dataetik, der skabte nye overvejelser og krav til dokumentation.

CTO i Dubex A/S, Jacob Herbst fortæller, hvilke tiltag de igangsatte i processen henimod D-mærket, hvad de forventer at få ud af det og hvorfor certificeringsprocesser er gavnlige for alle virksomheder.

Hvad var Dubex A/S’ motivation for at blive D-mærket?
”Vi har en forventning om, at D-mærket fremadrettet bliver en væsentlig blåstempling af virksomheders it-sikkerhed, og er noget, som vi vil anbefale til vores kunder. Vi kommer formentlig til at hjælpe en del af vores kunder i den proces og ville derfor gerne prøve processen på egen hånd – altså tage vores egen medicin. Derudover er vores sikkerhed vigtig for vores kunder, og vi ser D-mærket som et godt supplement til at understøtte os i den dialog.”

Hvilke konkrete tiltag har I igangsat eller gennemført i Dubex A/S, for at blive D-mærket?
”Der var en række krav omkring dataetik, som krævede lidt yderligere uddybelse og dokumentation af vores indsats på området, da det ikke indgår i vores andre certificeringer og derfor var et nyt område at blive auditeret i. Det viste sig heldigvis, at vi allerede gjorde mange af de rigtige ting, og blot manglede dokumentation. Da Dubex i forvejen er ISO 27001 certificeret og også årligt får gennemført en ISAE3000 revisorerklæring, har vi allerede rigtig meget dokumentation og processer på plads. Derfor har opgaven for os primært været at fremfinde eksisterende, relevant materiale og få noget af det justeret en smule, så det passer i den form, som bliver efterspurgt fra D-mærket.”

Hvilke fordele eller gevinster forventer I ved at være D-mærket?
”Generelt bruger vi vores forskellige certificeringer aktivt til at understøtte vores forretning og være med til at dokumentere sikkerheden omkring vores services, og forventer også at D-mærket vil bidrage positivt og være med til at differentiere Dubex fra vores konkurrenter. Vi forventer, at D-mærket generelt er medvirkende til at sætte mere fokus på it-sikkerhed og ikke mindst it-sikkerhed hos leverandører, hvilket er tiltrængt og vi hilser velkommen. Det betragter vi som en fordel for os, da vi i lang tid har arbejdet med it-sikkerhed og leverandørsikkerhed.”

Vil I anbefale andre virksomheder at blive D-mærket? Og hvorfor?
”Ja – dét at komme igennem en formel certificeringsproces medfører, at der kommer fokus på it-sikkerhed på en anden måde og det er med til at øge virksomhedens modenhed. Det er vores oplevelse, at det er gavnligt for alle virksomheder at komme igennem processen for at blive D-mærket. Derudover håber og tror vi på at, D-mærket kommer til være bredt anerkendt og udbredt – og at det derfor er en god idé at komme i gang med.”

Sofie Christensen, der er Governance, Risk & Compliance konsulent hos Dubex supplerer: “I processen om at få D-mærket i hus, får man tildelt adgang til et selvevalueringsværktøj. Værktøjet angiver kravene man er underlagt, hvor der er tilhørende beskrivelser der guider til fuldførelse af kravet. Det er et rigtig godt værktøj til virksomheder generelt for at komme i gang med compliance på en mere håndgribelig måde.”

Læs mere om Dubex A/S.

Tilbage til oversigt
Event

Få hjælp til at styrke din virksomhed gennem fokus på dataansvarlighed

Tirsdag d. 29. mar. 2022

08:30 – 11:30

Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V

Arbejder jeres virksomhed sikkert og etisk med data? Hør hvordan din virksomhed kan blive styrket ved at arbejde dataansvarligt.

Der er meget fokus på datalæk og hackerangreb i både virksomheder og medier. Men der er også direkte gevinster at hente for de virksomheder, der tager dataansvarlighed alvorligt. Dansk Industri, D-mærket og Erhvervsstyrelsen inviterer sammen med IT-Branchen, Industriens Fond og Rådet for Digital Sikkerhed til en formiddag med fokus på anbefalinger, værktøjer og virksomhedscases, der kan styrke din virksomheds konkurrenceevne.

På dette gratis arrangement får I indspark til, hvordan I kan blive bedre til at beskytte forretning og data, og hvordan I kan udvikle produkter og tjenester dataetisk samt markedsføre jeres virksomhed med afsæt i dataansvarlighed.  

I får en solid indføring i en række værktøjer, der hjælper jeres virksomhed i gang med bedre informationssikkerhed, beskyttelse af personoplysninger og brug af data på en etisk måde. Hør også, hvorfor dataansvarlighed kan styrke din virksomhed og ligefrem give meromsætning og bedre konkurrenceevne.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, der ønsker inspiration og værktøjer til at tænke datasikkerhed, persondatabeskyttelse og dataetik ind i forretningen. Se programmet for formiddagen nedenfor.


Velkomst
Hør om hvordan dagens trusselsbillede ser ud, hvordan danske virksomheder arbejder dataansvarligt, og få et overblik over værktøjer du konkret kan bruge.

Få styr på den basale sikkerhed med Sikkerhedstjekket
Sådan kan I teste, om jeres virksomhed har styr på den basale sikkerhed og få anbefalinger til hvor der med afsæt i jeres risikovurdering bør sættes ind.

Hør hvordan din virksomhed kan komme i gang med D-mærket
D-mærket guider virksomheder til nemmere at få overblik over, hvad de skal leve op til inden for datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik. Hør om virksomheders erfaring med D-mærket.

Sæt dataetik på dagsordenen i jeres virksomhed med dilemmaspillet
Hør om Erhvervsstyrelsens digitale dataetiske dilemmaspil og vær med til at drøfte dataetiske dilemmaer (hhv. opsamling, bearbejdelse og brug af data) og hør om hvordan jeres virksomhed kan bruge det nye spil.

Afrunding, netværk og tak for i dag

Tilbage til oversigt
Case

Digital ansvarlighed betaler sig – også for SMV’er

Fredag d. 17. dec. 2021

sure’it rådgiver SMV’er i it-sikkerhed, digital omstilling og kompetenceudvikling.

Det skal betale sig – og så skal det kunne ses på bundlinjen. Sådan lyder det, når sure’it ApS rådgiver sine kunder i at prioritere og investere i it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og digitalisering. Det skulle det også for sure’it, da virksomheden gik i gang med processen for at blive D-mærket. Og det gjorde det. Kriterierne var tilpasset den lille rådgivervirksomhed og processen henimod D-mærket var både positiv og lærerig. sure’it ApS er en af de første virksomheder, der er tildelt D-mærket, og forventningen er, at D-mærket vil styrke tilliden overfor virksomhedens kunder og samarbejdspartnere.

Partner i sure’it ApS, Per U. Nielsen fortæller om motivationen for at blive D-mærket og hvorfor han nu anbefaler andre virksomheder at gøre det samme.

Hvad var sure’it ApS’ motivation for at blive D-mærket?
”Motivationen var at skabe yderligere tillid og tydeliggøre vores digitale ansvarlighed og kompetencer overfor vores kunder og samarbejdspartnere. D-mærket passer rigtig godt til sure’its serviceydelser inden for informationssikkerhed. Derudover giver D-mærket os også en yderligere forretningsmulighed i form af rådgivning og sparring til virksomheder i SMV-segmentet, der ønsker at blive D-mærket.”

I hvilken grad oplevede du, at kriterierne i D-mærket var tilpasset din virksomhed?
”I forhold til den proces vi har været igennem, kan vi i høj grad se os selv i de kriterier, der er fastsat til en lille virksomhed som vores. D-mærkets kriterier og krav er baseret på anerkendte rammeværker, og tilsynet flugter med tilgangen inden for fx ISAE 3000 erklæringer, som vi allerede kender.”

Hvordan har I oplevet processen med at blive D-mærket og hvilke konkrete tiltag har I igangsat eller gennemført for at blive D-mærket?
”Processen har været positiv og lærende. Vi har været nødt til at igangsætte mindre tekniske foranstaltninger, fx kryptering af data på PC og Password Manager til alle, for at leve op til de stillede krav. Men omkostningerne og tidsforbruget har været acceptabelt.”

Vil I anbefale andre virksomheder at blive D-mærket? Og hvorfor?
”Ja, af flere årsager. Det skærper ledelsens fokus på it-sikkerhed og skaber derigennem merværdi for virksomheden. Derudover tvinger det virksomheden til at igangsætte og strukturere en proces for at teste virksomhedens digitale forsvarsniveau og derved få styr på eventuelle fejl og mangler – både af teknisk og organisatorisk karakter. Og så skaber det yderligere tillid til kunder, leverandører og samarbejdspartnere, som på sigt øger virksomhedens konkurrenceevne.”

Tilbage til oversigt
Event

Det Digitale Etikkompas (afholdt)

Onsdag d. 08. dec. 2021

08:30 – 22:00

Dansk Design Center eller streaming

Hvordan gør man digital etik interessant og engagerende for virksomheder?

Dansk Design Center inviterer alle med interesse i etik og ansvarlig digitalisering til morgenkaffe og lancering af Det Digitale Etikkompas hos Dansk Design Center.

Programleder Christina Melander og digital ekspert Peter Svarre introducerer virksomheder, fagfolk og beslutningstagere for Dansk Design Centers nyeste skud på den digitale stamme – Det Digitale Etikkompas.

Etikkompasset, som er udviklet i et tæt samarbejde med en række danske designpartnere og digitale virksomheder, er et simpelt og handlingsorienteret værktøj der træner virksomheder til at udvikle etiske og konkurrencedygtige digitale produkter og services.

Morgenen byder på etiske dilemmaer, introduktion til etik og etikkompasset og indlæg fra både deltagende virksomheder og Mikael Jensen fra D-mærket – Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Hør hvordan dataetik er indarbejdet i D-mærkets kriterier.

Eventet vil foregå fysisk i Dansk Design Center. Der vil dog også være mulighed for at streame konferencen. Vælg, derfor om du deltager fysisk eller vil have tilsendt link til streaming ved tilmelding.

Eventet er gratis og på dansk.

Tilbage til oversigt
Event

D-mærket på Siscons konference 2021 (afholdt)

Torsdag d. 04. nov. 2021

08:30 – 16:00

Axelborg, Vesterbrogade 4 1620 København V

Den 4. november 2021 kl. 08.30, slår Siscon dørene op for 8. gang til en fantastisk konference. Axelborg danner rammerne for en dag fyldt med netværk, ny viden og inspirerende oplæg. 

Temaet for årets konference er ‘Den Regulatoriske Jungle’.
Virksomheder i dag skal efterleve mange forskellige regulatoriske krav – om det er ISO, GDPR, Ledelsesbekendtgørelsens Bilag 5, Hvidvask-lovgivning, NIS2, CIS, NSIS eller noget helt andet.

Hør D-mærket kl. 15.30-16.00, hvor direktør Mikael Jensen kommer rundt om D-mærkets 8 kriterier som dækker datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik, herunder også ledelsens ansvar med at få informationssikkerhed på agendaen i ledelse og bestyrelse.

Tilbage til oversigt
Event

D-mærket på Driving IT 2021 (afholdt)

Fredag d. 05. nov. 2021

08:30 – 18:00

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København

Driving IT er IDA IT’s store årlige konference med fire spor, hvor alt det vigtige og fremadrettede om IT tages op på én dag – d. 5. november 2021 kl. 08.30-18.00. Hør Mikeal Jensen, direktør i D-mærket holde oplæg om D-mærket på ‘Tools’-sporet kl. 15.35-16.00.

Driving IT er for dig, der brænder for IT. Du får mulighed for at netværke, høre spændende oplæg og få masser af nyttige værktøjer med hjem.

Bag Driving IT står en gruppe af IT-professionelle, som for 10. gang stabler IDAs store IT-konference på benene. Dagen er opdelt i fire spor: Privacy, Tools, Cool og UX-Design.

Jacob Herbst, partner og CTO i Dubex tager hul på dagen med åbningstalen ‘Cybersikkerhed 2021 – angreb og forsvar, hvor skal dit fokus være?’ kl. 09.10-09.55.

På ‘Tools’-sporet får du helt konkrete værktøjer til din inspiration og dit arbejde. Sporet modereres af Sidsel Jensen og Kristian Vilmann. Hør bl.a. oplæg fra D-mærket på ‘Tools’-sporet kl. 15.35-16.00.

Tilbage til oversigt
Event

Cyber- og informationssikkerhed på strategiske niveauer (afholdt)

Tirsdag d. 09. nov. 2021

09:00 – 11:30

CBS eller online

Der stilles skarpt på, hvordan cyber- og informationssikkerhed tænkes strategisk ind i virksomheden, og hvilket ansvar der påhviler de enkelte lag.

Flere og flere danske virksomheder udsættes årligt for cyberangreb med store forretningskritiske følger. Cybertruslen er et uundgåeligt tema for virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer, der aktivt må forholde sig til, hvordan man gør sin virksomhed modstandsdygtig og minimerer risikoen for angreb.

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer, IT-Branchen, Dansk Erhverv, DI Digital, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og Dansk Standard inviterer til et arrangement om håndtering af cyber- og informationssikkerhed på de forskellige strategiske niveauer. Målet er at inspirere bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsledere og informationssikkerhedsansvarlige i deres konkrete håndtering af cyber-og informationssikkerhed. 

Vi anskuer det konkrete arbejde med en virksomheds cyber- og informationssikkerhed på tre forskellige niveauer. Fælles for oplæggene er, at vi stiller skarpt på hvordan cyber- og informationssikkerhed tænkes strategisk ind i virksomheden og hvilket ansvar, der påhviler de enkelte lag.

Arrangementet indledes af Eva Leisner, der er chef for strategi, formidling og EU i Center for Cybersikkerhed, med et overblik over de cyberudfordringer, som danske virksomheder og organisationer står overfor. Herefter bevæger vi os ind i organisationens forskellige lag, som starter med Henriette Rolskov, CISO i Coop, der som brobygger mellem ”maskinrum” og øverste ledelse vil fortælle om deres konkrete erfaringer med at systematisere deres arbejde med cyber- og informationssikkerhed ved hjælp af standarder. Efter det overlades scenen til Michael Ørnø, der er direktør i Statens IT, som vil give et indblik i ledelsens ansvar i forhold til cyber- og informationssikkerhed. Endeligt følger et oplæg fra Søren Skibsted, der er partner i Kroman Reumert, der vil komme ind på bestyrelsens ansvar i forhold til cyber- og informationssikkerhed.

Formiddagen afsluttes med et oplæg fra D-mærket kl. 11.00, hvor direktør Mikael Jensen sætter fokus på, hvordan D-mærket kan bidrage til at styrke danske virksomheders modstandsdygtighed.

Se eller gense oplæg og video fra arrangementet her.

Tilbage til oversigt
Event

D-mærket: Noget for dig? (afholdt)

Torsdag d. 28. okt. 2021

13:00 – 14:00

Webinar organiseret af Privacy Boozt

D-mærket er relevant for alle typer af virksomheder og guider virksomheder til nemmere at få overblik over, hvad de skal leve op til indenfor it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Deltag i webinaret og hør direktør i D–mærket, Mikael Jensen fortælle om D–mærket, ideen bag samt kriterierne. Bliv klogere på, hvordan virksomheder kan bruge D-mærket som en guide til at arbejde med digital ansvarilghed, og hvad det kræver af virksomheder at blive tildelt D-mærket.

D–mærket tydeliggør hvilke virksomheder, der udviser digital ansvarlighed og giver dermed både forretningsværdi til virksomhederne, tryghed til forbrugerne og skaber et stærkere digitalt Danmark.

Tilbage til oversigt
Event

Dataetik – sådan gør du! (afholdt)

Tirsdag d. 02. nov. 2021

08:30 – 12:00

Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København

Vi lever i en tid, hvor virksomheder indsamler og anvender mere data end nogensinde før. Data er afgørende for forretningsudvikling, procesoptimering, marketing – ja nærmest alle dele af virksomheden. Vi kan få rigtig meget værdi ud af data, men vi skal huske at tænke os godt om.

Det er afgørende, at udviklingen sker på en etisk ansvarlig måde, hvor mennesket beholder hovedrollen. Men hvor går grænsen? Hvordan finder en virksomhed ud af den rigtige balance mellem at anvende data og samtidig tage hensyn til dataetik? Hvordan skal man som virksomhed navigere i det nye dataetiske landskab?

Den 2. november 2021 kl. 08.30-12.00 går Dataetisk Råd, D-Mærket og Rådet for Digital Sikkerhed sammen med Dansk Industri om at hjælpe virksomheder med, hvordan man kan arbejde med dataetik i praksis.

Dataetisk Råd præsenterer en ny 5-trins guide, som virksomheder kan bruge til at komme i gang med at arbejde med dataetik. Du kan finde værktøjerne her. D-Mærket er en ny mærkningsordning for danske virksomheder, som hjælper virksomheder til nemmere at få overblik over, præcis hvad de skal leve op til inden for datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik. Rådet for Digital Sikkerhed løfter sløret for de første resultater af en stor undersøgelse af virksomheders arbejde med dataetik og privacy.

Kom med til arrangementet i Industriens Hus og bliv klogere på, hvad dataetik er, og hvorfor det er vigtigt. Oplev en præsentation af helt konkrete værktøjer, der hjælper virksomheder med at gribe dataetik an i praksis.

Skip to content